top of page

Algemen voorwaarden

Om de behandeling(en) zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert de therapeut een aantal algemene voorwaarden. Als de cliënt een afspraak maakt bij Dari Badan – reflexologie attendeer de therapeut de cliënt op deze voorwaarden. 

 

 • Dari Badan - reflexologie behandelt alleen op afspraak.

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar het adres, telefoonnummer en/of e-mailadres van de cliënt gevraagd.

 • De praktijk van Dari Badan - reflexologie bevindt zich aan de Melis Stokestraat in ’s-Hertogenbosch en aan de Bunderstraat in Schijndel.

 • De cliënt draagt bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doet sieraden zoveel mogelijk af.

 • Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.
   

Contra-indicaties:

 • Bij contra-indicaties als zware infecties (op voeten en onderbenen), koorts, trombosebenen, aderontstekingen, kanker, risico zwangerschap, sterke depressie of psychose, burn-out en na recente operatie is voorzichtigheid geboden.

 • Wanneer de cliënt ook maar enige twijfel heeft, neemt hij/zij altijd eerst contact op met de (huis)arts voordat hij/zij een afspraak bij Dari Badan - reflexologie maakt.

 

Verantwoordelijkheid:

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de behandeling verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 • Bij Dari Badan – reflexologie worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan de therapeut afzien van een behandeling en wordt de cliënt doorverwezen naar huisarts of specialist.

 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Dari Badan - reflexologie door te geven.

 

Hygiëne:

 • De cliënt mag van Dari Badan – reflexologie verwachten dat hygiëne belangrijk is. Dari Badan – reflexologie verwacht dat ook van de cliënt.

 • Dari Badan – reflexologie heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Annuleren:

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur telefonisch, via email of Whatsapp worden geannuleerd.

 • Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer de cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Dari Badan – reflexologie.

Betaling:

 • Alle behandelingen dienen contant of via IDEAL te worden voldaan direct na afloop van de behandeling. Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt ontvangt een schriftelijke aanmaning voor het openstaande bedrag, vermeerderd met 10% van de hoofdsom incl. btw. Indien betaling alsnog uitblijft dan heeft Dari Badan – reflexologie het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen.

 

Cadeaubonnen:

 • Gift Cards zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld en is geldig tot één jaar na uitgifte. Gift Cards kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

 

Tarieven:

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 

Aansprakelijkheid:

 • Dari Badan – reflexologie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

 • Wanneer de cliënt zich laat behandelen bij Dari Badan - reflexologie, dan is dit geheel op eigen risico.

 

Privacy:

 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt nooit verstrekt aan derden. Voor meer informatie zie het Privacybeleid van Dari Badan – reflexologie.

 

Overig:

 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen van Dari Badan – reflexologie. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel de cliënt en de therapeut is een vanzelfsprekendheid. 

 • VoetreflexPlus™ therapie zorgt ervoor dat het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de cliënt dat hij of zij Dari Badan – reflexologie niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan de cliënt gegeven is.

Privacyverklaring

 • Behalve de therapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.

 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 

 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

 • Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

 • De therapeuten willen ten behoeve van de zorg de gegevens die in ons elektronisch patiënten systeem staan op ieder moment en op ieder moment kunnen opvragen. Zowel in de praktijk als vanuit thuis.

 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.

 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen: met een speciale pas en een wachtwoord of via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.

 • Wij informeren u via onze website over welke zorgverleners zijn aangesloten nadat u eenmaal uw toestemming heeft gegeven.

 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).

 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bij Dari Badan - reflexologie hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Informeren
Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken
Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.

Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Recht van inzage en correctie
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Cookies

Op de website van Dari Badan – reflexologie wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein databestand, uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden verstuurd. In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te identificeren. Het gebruik van cookies is veilig.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om webstatistieken bij te houden over het gebruik van deze website. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en het gebruik van onze website vergemakkelijken. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Daarnaast worden er enkele cookies geplaats om social media functies mogelijk te maken, en om de route naar de Dari Badan - reflexologie te tonen op een kaart van Google maps die naar uw persoonlijke voorkeur kan worden aangepast.

De cookies die wij gebruiken:

 • Houden anonieme statistieken bij

 • Maken social media functies mogelijk

 • Tonen onze locatie op een kaart

Wij gebruiken geen cookies die:

 • Persoonlijke informatie opslaan

 

bottom of page